เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร

เอกสารด้านงานธุรการ                                                                        
1.ขออนุญาตไปราชการ
2.ขออนุมัติและขออนุญาตจัดโครงการ
3.ใบลา
เอกสารด้านงานพัสดุ
1.บสั่งซื้อ
2.ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂